Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky ubytování a souvisejících služeb v penzionu „Stará Škola“
(dále jen Všeobecné podmínky)

Místo provozování ubytování a souvisejících služeb
Penzion Stará Škola
Strážné 28
543 52 Strážné

Provozovatel penzionu
Firma Vision Production Agency s.r.o.
Nepasice 16
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ: 28812760, DIČ: CZ28812760

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, složka 28649

 

I. Úvod

Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi firmou Vision Production agency s.r.o. – poskytovatelem ubytovacích služeb v penzionu „Stará Škola“ – Strážné 28, Strážné 543 52 a zákazníky. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby poskytované v penzionu „Stará Škola“. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů České republiky.

 

II. Zákazník

Zákazníkem – ubytovaným v penzionu „Stará Škola“- jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15-18 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

 

III. Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a firmou Vision Production agency s.r.o vznikne na základě objednávky (telefonické, e-mailové, nebo prostřednictvím online rezervace na webovém portálu www.penzionstaraskola.cz). V případě objednávky telefonicky či emailu zašle firma Vision Production agency s.r.o. zákazníkovi smlouvu a zároveň rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu maximálně 14 dnů. Během této doby je nutno uhradit zálohu (50% z ceny poskytovaných služeb). Její přesná výše je uvedena ve smlouvě a na zaslané zálohové faktuře s danými informacemi k platbě. Tato smlouva obsahuje veškeré potřebné údaje – jméno zákazníka, počet lůžek, termín ubytování, výši zálohy… a je podepsána pracovníkem firmy Vision Production agency s.r.o. Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Za smluvní závazek dalších osob uvedených na přihlášce odpovídá zákazník, který objednávku podal. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 14 dnech je rezervace zrušena.

 

IV. Ceny

Ceny služeb jsou uvedeny v nabídkových materiálech. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi firmou Konečný a zákazníkem dle zákona č. 526/1992 Sb. Úhrada ceny pobytu má tyto formy: záloha ve výši 50 % z celkové ceny je splatná během 14 dnů po objednávce (složenkou nebo bankovním převodem). Doklad o uhrazení je nutno uschovat pro nástup ubytování. Doplatek je splatný 14 dní před nástupem na pobyt, kdy poskytovatel firma Vision Production agency. s.r.o. zašle s dostatečným předstihem celkovou fakturu na pobyt a bude od ní odečtená 50% záloha na pobyt. V případě neuhrazení dohodnutých záloh v termínu je rezervace automaticky stornována bez náhrady.

 

V. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu, využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb, odstoupit od smlouvy pokud kvalita a rozsah služeb neodpovídá písemné dohodě na přihlášce, stornovat pobyt kdykoliv před započetím (v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými storno podmínkami). K povinnostem zákazníka patří včas zaplatit dohodnutou zálohu, uchovat přihlášku a doklad o zaplacení zálohy a předložit při nástupu ubytování, dodržovat interní předpisy zařízení a v případě hrubého porušení a následného odepření dalších služeb, nemá nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu. Je povinen uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním v penzionu „Stará Škola“, Strážné 28, Strážné.

 

VI. Práva a povinnosti poskytovatele služeb

Firma Konečný si ukládá za povinnost zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 6. Právem firmy Vision Production agency s.r.o. je v případech, které nemůže ovlivnit a) změnit termín pobytu, b) změnit ceny, c) změnit rozsah služeb, d) zrušit smlouvu. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo do 48 hodin od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy odstoupit. V tomto případě vrátí firma Vision Production agency. s.r.o. 100 % zaplacené ceny ubytování zákazníkovi. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy.

V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. V případě, že dojde k situaci, kdy firma Vision Production agency s.r.o. bude vracet zákazníkovi finanční částku, je povinna tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení.

 

VII. Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodů, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou, nebo elektronicky s oskenovaným podpisem na email: rezervace@penzionstaraskola.cz. Toto odstoupení musí být doručeno firmě Vision Production agency s.r.o. buď písemně, nebo elektronicky na uvedenou doručovací adresu, nebo email. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky.

Storno poplatek před nástupem pobytu:
Více než 60 dnů – 10 % zálohy
30-59 dnů – 20 % zálohy
15-29 dnů – 30 % zálohy
6-14 dnů – 50 % zálohy
méně než 5 dnů – 100 % zálohy

Poznámka: Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto: 1. počítaný den je den storna zákazníkem uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem (plánovaným započetím čerpání služeb). Jako storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v den vyznačeném na přihlášce. Den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných zákazníků. Firma Vision Production agency s.r.o. je povinna v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi.
Upozornění: Firma Vision Production agency s.r.o. vyžaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů jako jsou nemoc, povolávací rozkaz, živelné pohromy apod. Pro tento případ doporučujeme sjednat kvalitní pojištění proti storno poplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně. Storno poplatek musí být uhrazen i v případě, že se zákazník neúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů na přihlášce nebo nepředložení dokladu o zaplacení zálohy. Změna termínu se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku.

 

VIII. Reklamace pobytu (služeb)

V případě, že služby uvedené na smlouvě (řádně zaplacené) neodpovídají v plném rozsahu nebo kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen, v případě zjištění závad, uplatnit reklamaci ihned na místě u ubytovatele „personálu“ tak, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník spolu s poskytovatelem služeb protokol o reklamaci, který musí podepsat obě strany. Pokud není možné tento protokol sepsat s poskytovatelem služeb, pak sepíše zákazník reklamaci sám s uvedením svědka (nutné kontaktní údaje) a jeho podpisem. Protokol nebo reklamaci je zákazník povinen neprodleně po ukončení pobytu (maximálně však 7 dnů) zaslat firmě Vision Production agency s.r.o. Bude-li reklamace, po prošetření, shledána oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení je povinna firma Vision Production agency s.r.o. oznámit zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od data podané reklamace. V případě poskytnutí slevy je firma Vision Production agency s.r.o. povinna vrátit částku zákazníkovi do 7 dnů od oznámení o prošetření reklamace.

 

IX. Pojištění

Firma Vision Production agency s.r.o nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v České republice „Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty“.

 

X. Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Společnost Vision Production Agency s.r.o., Nepasice 16, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO: 28812760, DIČ: CZ28812760, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, složka 28649 informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých firma Vision Production agency s.r.o. jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých ubytovacích služeb nakládá s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob.
Vision Production agency s.r.o. jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
1. jméno a příjmení
2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3. datum narození
4. e-mailová adresa
5. telefon

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává.

Účel zpracování osobních údajů
Vision Production agency s.r.o. jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
• Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) – 3) podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích v platném znění.
• Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.
Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.
Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů
a) Zpracování
• Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.
• Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze jednatelé společnosti správce a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. Obecní úřad Strážné).
• Zpracovávání provádějí pouze jednatelé společnosti správce osobně.

b) Uložení
• Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě se zabezpečením.
• Data narození jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením.

c) Archivace
• Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

 

XI. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 1. srpna 2018. Platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek a platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou. Zákazník uhrazením zálohy na přihlášce potvrzuje, že se Všeobecnými podmínkami souhlasí a zavazuje se respektovat je.

ADRESA

Penzion Stará Škola
Strážné 28, 543 52 Strážné

GPS SOUŘADNICE

50.6663850N
15.6158619E

Vyberte jazyk »